Buka menu utama

Katakana adalah salah asa daripada talu cara penulisan basa Japang. Katakana biasanya digunakan hagan menulis kata-kata nang berasal matan basa asing nang sudah diserap ka dalam basa Japang (外来語/gairaigo) selain napa am gin digunakan hagan menuliskan onomatope dan kata-kata malut basa Japang, hal ini wastu bersifat penegasan haja.

Isi

Huruf-huruf KatakanaSunting

Tabel ISunting

Tabel pertama ini berisi huruf-huruf katakana standar. jaka komputer pian kada baisi font basa Japang, lihat tabel ketiga hagan huruf-huruf dasar. (huruf dalam warna habang sudah kada digunakan):
ア a イ i ウ u エ e オ o
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ ji ヅ zu デ de ド do
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Tabel IISunting

Tabel kedua berisi huruf-huruf tambahan dalam zaman modern. Ini biasanya digunakan hagan merepresentasikan kata-kata matan basa asing.

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu

Lihat pulaSunting