Pangeran Bagalung

Pangeran Bagalung adalah anaknya Maharaja Sukarama, raja Nagara Daha. Pangeran Bagalung lagi kacil ngarannya adalah Raden Bali. Pangeran Bagalung adalah pamimpin bubuhan Barangas di sungai Halalak. Dangsanak sarama lain ibu Pangeran Bagalung adalah Raden Paksa (Maharaja Mangkubumi), Raden Panjang (Pangeran Tumanggung), Raden Mambang (Pangeran Jayadewa), dan Putri Galuh Baranakan (tunggal saibu sarama lawan Raden Mambang; ibu Sultan Suryanullah).

Hikayat BanjarSunting

Maharaja Mangkubumi manjadi raja itu hatta barapa lamanya kamudian daripada itu maka Pangeran Bagalung barpindah diam ka hilir nageri itu, di Barangas namanya. Jauhnya parkayuhan sesokan dari Daha itu. Ia bardiam dangan sagala kaumnya itu, laki-laki dan parampuan, kira-kira urang dua ribu itu. Manakala hari Sabtu itu mudik ia itu ka nageri Daha itu, manghadap saudaranya Maharaja Mangkubumi pada sitilohor itu dangan upacaranya saparti takhta upacara dipati itu: payung bawat diparamas, awinan tumbak barhulas kimka kuning dua, kimka hijau dua, kimka hitam dua, awinan barhulas kimka putih dua, awinan tumbak barsulam amas ampat, awinan astenggar ampat, urang barbaju-rantai ampat sarta pedang sarta parisainya, dan kandaga, lampit dangan hudutannya. Pangeran Tumanggung mamakai upacara damikian jua itu. Aria Taranggana upacaranya awinan tumbak barsulam satu, awinan barhulas kimka merah satu, payung bawat satu sarta kandaga, lampitnya sarta hudutannya. Dan manteri-manteri sama mamakai lampit, kandaga dan hudutannya. Manteri karajaan - itu manteri dipati - sama mamakai papak belulang diparamas dangan kandaga sarta hudutannya itu. Takhta karajaan saparti parhiasan dahulu jua itu; galaganjur Si Rabut Paradah, rarancakan Si Rarasati; banyak tiada tarsebut. Santiasa barsuka-sukaan Maharaja Mangkubumi itu, makan lawan saudaranya itu sarta sagala manterinya itu, dan makmur nageri Nagara-Daha itu. Hatta barapa lamanya kamudian daripada itu Pangeran Bagalung itu sakit payah. Maharaja Mangkubumi, Pangeran Tumanggung - Aria Taranggana dangan sagala manteri sama mangikutkan Maharaja Mangkubumi itu - malihat Pangeran Bagalung ka Barangas itu. Sudah itu salama barkata-kata barpasan akan anak-isterinya dan pada saudaranya maka Pangeran Bagalung itu mati. Sudah itu maka diparbuatkan larung. Sudah sakaliannya urang itu dibari makan maka larung Pangeran Bagalung itu dipatak urang itu saparti astilah tahta parhiasan urang basar-basar dahulu kala itu, bartangis-tangisanlah itu. Banyak tiada tarsebut. Pangeran Bagalung itu ada bartinggal anak laki-laki sa'urang barnama Raden Harja, parampuan sa'urang barnama Raden Lamarsari. Itulah bartinggal anak-cucunya priayi di Muara-Rampiau dan di Muara-Bahan itu sampai pada sakarang ini. Adapun Maharaja Mangkubumi dan Pangeran Tumanggung itu masih tatap diam di nageri Nagara-Daha itu.