Patih Balit

Patih Balit adalah sa'urang mantri sawayah Sultan Suryanullah. Patih (mhy: patis) adalah sambatan gasan kapala kampung, wayahini disambat pambakal. Patih Balit adalah kapala kampung Balandean. Patih Balit umpat mandukung Patih Masih marajakan Raden Samudra. Waktu Patih Masih manjadi mangkubumi, Patih Balit manjadi Mantri Pangiwa (deputi mangkubumi). Waktu Aria Taranggana dijadikan mangkubumi Sultan Suryanullah, maka Patih Masih dijadikan deputi mangkubumi (mantri pangiwa), maka Patih Balit dijadikan jaksa lawan patih-patih lainnya (Patih Kuwin, Patih Balitung, Patih Muhur). Tugas panting Patih Balit di wayah tatambayan Pangeran Samudra dijadikan raja, sidin batulak ka Kasultanan Damak gasan maminta bantuan pasukan dalam perang malawan Pangeran Tumanggung, raja Nagara Daha.

Katarangan Hikayat BanjarSunting

Barikut ini adalah kutipan matan Hikayat Banjar nang ada manyambat ngaran sidin:

Sakaliannya itu tiada tarsebut lagi. Hanya nang dicaritakan urang nang empunya carita itu kata Patih Masih pada Pangeran Samudra: "Lamun sampian masih barbabangkan damikian itu maka lamalah maka selasai karajaan sampian ini." Maka kata Pangeran Samudra: "Baik kita minta bantu pada raja Damak itu." Maka disuruh Patih Balit itu, sarta aturan pekat saribu galung, tatadung saribu buah, lilin sapuluh pikul, damar batu saribu kindai, intan sapuluh biji, jaranang sapuluh pikul. Parahu disuruh itu sapuluh buah; nang mahiringkan urang ampat ratus pada Patih Balit mambawa surat salam Pangeran Samudra pada sultan Damak itu. Maka Patih Balit sudah diparsalin sabuk cindai, kain sarasah dua panjanangnya itu, sarta karis panduk amas landean amas pamandak amas, sarta awinan tumbak barsulam amas dua, payung bawat satu, kandaga, lampit sarta udutan lawan partimbakoannya amas, sarta sangunya. Sudah itu hilir Patih Balit itu, maka tiada tarsebut di tangah laut. Maka datang ia pada palabuhan, maka ia mamasang parhiasan parahu itu; tatunggul putih, sarta manabuh gamalan. Maka urang-urang bandar bartanya maka kata nang di banawa: "Suruhan raja Banjarmasih, handak manghadap sultan Damak mambawa surat." Maka nang disuruh itu barkata pada manterinya damikian. Maka manteri bandar manghadap pada mangkubumi mangaturkan suruhan itu. Maka mangkubumi manghadap pada sultan itu mangaturkan suruhan itu. Maka sultan itu manyuruh sagala para dipati dan sagala manteri. Sudah itu sama ka paseban sakaliannya itu maka Patih Balit dibawa manteri bandar itu, mambawa surat sarta bingkis itu. Maka Patih Balit barjalan sarta upacaranya: payung bawat, kandaga, lampit, hudutan, awinannya. Banyak tiada tarsebut. Datang Patih Balit mambawa surat itu manghadap Sultan Damak. Maka disuruh baca pada Mangkubumi surat itu. Bunyinya: "Salam sambah putera andika pangéran di Banjarmasih sampai kapada Sultan Damak. Putera andika mancatu nugraha tatulung bantu tatanang sampian, karana putera andika barabut karajaan lawan patuh hua itu namanya Pangéran Tumenggung. Tiada dua-dua putera andika mancatu nugraha tatulung bantu tatanang sampian. Adapun lamun manang putra andika mangawula kapada andika. Maka persambahan putra andika: intan sapuluh, pékat saribu gulung, tatudung saribu buah, damar batu saribu kindai, jaranang sapuluh pikul, lilin sapuluh pikul. Damikianlah bunyinya surat itu. Maka sambah Patih Balit: "Tiada dua-dua nang diharap putera andika nugraha sampian itu." Banyak tiada tarsebut. Maka kata Sultan Damak: "Mau aku itu mambantu lamun anakku Raja Banjarmasih itu masuk Islam itu. Lamun tiada mau Islam tiada aku mau bartulung. Patih Balit kembali dahulu barkata damikian." Maka kata Patih Balit: "Hinggih." Sudah itu sultan Damak kembali, sarta urang sakalian kembali masing-masing ka rumahnya; sarta sakalian parhiasan takhta karajaan itu sama dibawa urang pulang. Maka dibalasi baras samuatnya parahu sapuluh itu, sarta gula, nyiur, asam, bawang mirah, bawang putih, uyah, dangan kain batik nang pakaian sapuluh; sarta Patih Balit diparsalin. Sudah itu maka Patih Balit kembali, tiada tarsebut di tangah jalan. Maka ia datang ka Banjar maka ia manghadap lawan Patih Masih, Patih Balit itu, kapada Pangeran Samudra itu. Maka diaturkannyalah sakaliannya pambalas itu dan saparti kata sultan Damak itu. Maka Pangeran Samudra itu mau Islam dan Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Patih Kuwin, Patih Balitung sama handak Islam itu, muafakat. Maka Patih Balit disuruh kembali pula itu. Karana musim timur itu tiada sukar pulang pagi ka Jawa itu. Banyak tiada tarsebut itu. Maka datang ia ka Damak itu, dibawa syahbandar manghadap lawan mangkubumi kapada sultan itu. Takhta astilah karajaannya itu saparti astilah takhta karajaan raja basar itu. Maka sambah Patih Balit: "Sambah putera andika mau masuk Islam itu, manalah parintah sampian andika." Maka kata sultan: "Syukur lamun damikian." Maka ditulung urang saribu sarta sanjatanya. Sarta panghulu disuruh lumpat itu akan mangislamkan itu. Banyak tiada tarsebutkan.