Yahudiah (Yudaisme) adalah kaparcayaan nang unik gasan urang atawa bangsa Yahudi (panduduk nagara Israel atawa urang Israel nang bamukim di luar nagari). Inti kaparcayaan panganut agama Yaudi adalah wujudnya Tuhan nang Maha Esa, pancipta dunia nang manyalamatakan bangsa Israel tumatan panindasan di Mesir, manurunakan undang-undang Tuhan Torah kapada bubuhannya wan mamilih bubuhannya sabagai cahaya kapada manusia sadunia.

Bintang Daud (Ibrani: Magen David) adalah simbul agama Yahudi.

Kitab Suci agama Yahudi manulisakan Tuhan sudah maulah parjanjian lawan Abraham bahwa baliau wan cucu-cucunya cagar dibari rahmat amun bubuhannya baiman kapada Tuhan tarus. Parjanjian naya imbahitu diulangi Ishak wan Yakub. Wan marga Ishak wan Yakub manurunakan bangsa Yahudi, maka bubuhannya mayakini bahwa bubuhannyalah bangsa nang tapilih. Panganut Yahudi dipilih gasan malaksanaakan tugas-tugas wan tanggung jawab khusus, kaya mawujudakan masyarakat nang adil wan makmur wan baiman kapada Tuhan. Sabagai balasannya, bubuhannya cagar manarima cinta lawan parlindungan Tuhan. Tuhan imbahitu ma'anugrahi bubuhannya Sapuluh Parintah Allah malalui pamimpin bubuhannya, Musa.

Sinagoga nintu pusat masyarakat lawan kaagamaan nang panting di agama Yahudi, wan Rabi nintu sambatan gasan bubuhan nang ahli agama Yahudi.

EtimologiSunting

Istilah Yahudi diambil matan katurunan Nabi Yakub, Yakub baisi ampat bini, Lea, Rahel, Zilfa, wan Belha. Matan Lea, Yakub baisi anak Robbin, Syam'um, Lawe/Levi, Yahuda, Yassakir, wan Zaboolan. Matan Rahel, Yakub baisi anak Yusuf wan Benyamin. Matan Zilfa, Yakub baisi anak Gad wan Asyer. Matan Belha, Yakub baisi anak Naftali. Matan Yahuda anak Lea-lah istilah Yahudi nintu dinisbahakan.

Hari-hari pantingSunting

Citakan:Yahudi Kaluarga nintu hal nang panting dalam agama naya wan panganutnya nang satia cagar sambahyang satiap hari. Hari Sabtu nitu hari panting nang biasa disambat hari Sabat. Antara Jumahat kamarian sampai Sabtu kamarian buhannya cagar manyalaakan lilin wan manginum anggur lawan ruti nang sudah dibarakati. Salain nintu, Sabat, hari panting nang lain tamasuk Rosh Hashanah (Tahun Hanyar) wan Yom Kippur (Hari Panarimaan Tubat).

Kitab wan teks utamaSunting

Kitab Ibrani disambat Tanakh wan tadiri dari 24 buku nang dikumpulakan matan 3 kumpulan:

Salain nintu ada jua Talmud nang marupakan tafsiran lawan komentar gasan Torah matan buhan rabi wan urang pintar dalam hal undang-undang. Naya tamasuk Mishnah wan Halakah (kode undang-undang masyarakat inti panganut agama Yahudi), Gemara, Midrash wan Aggadah (laginda wan kisah-kisah lawas).

Kabballah jua adalah tulisan lawan nang baunsur mistik, wan mangisahakan zat-zat Tuhan.

Adat-adat wan undang-undang panganut YahudiSunting

Kabanyakan panganut Yahudi maumpati paraturan dalam mamilih makanan nang tatulis di dalam Taurat nang malarang campuran susu lawan daging. Daging babi jua dilarang di agama Yahudi. Makanan nang disadiaakan harus manuruti undang-undang nintu, wan daging harus disambalih ulih kaum Rabi nang ngarannya kosyer.

Kanakan lakian jua diharapakan basunat (pas masih bayi) kaya parjanjian nabi Ibrahim lawan Tuhan. Amun saurang kanakan lakian sudah baligh, inya cagar dirayaakan marga dianggam sudah manjadi anggota masyarakat Yahudi dalam upacara nang dingarani Bar Mitzvah. Imbah kamatian sasaurang, urang-urang Yahudi cagar mangadaakan saminggu bakabung dimana bubuhannya mambaca Kaddish. Agama wan kamasyarakatan saling bakaitan di dalam masyarakat Yahudi. Cuntuhnya pas pangambilan riba (bunga duit) dianggap badusa sasama kaum Yahudi, tapi dibulihakan lawan urang nang kada Yahudi.

Pranala luarSunting